Zásady ochrany

Zásady ochrany

GDPR

JAK MŮŽETE ZÍSKAT PŘÍSTUP KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM ČI JE ZMĚNIT NEBO VYMAZAT

Pokud byste chtěli zkontrolovat, opravit, aktualizovat, zakázat, omezit nebo vymazat osobní údaje, které jste nám dříve poskytli, kontaktujte nás na info@mv-consult.cz

MV CONSULT s.r.o.

Ve Vaší žádosti, prosím, jasně uveďte, jaké osobní údaje byste rádi změnili, zda chcete vymazat své osobní údaje z naší databáze, či nastavit jiná omezení pro naše používání Vašich osobních údajů. Abychom Vás chránili, tak vyhovujeme pouze žádostem týkajících se osobních údajů spojených s konkrétní e-mailovou adresou, kterou používáte k zaslání Vaší žádosti, a je možné, že bude nutné ověřit Vaši identitu předtím, než Vaší žádosti vyhovíme. Budeme se snažit vyhovět Vaší žádosti, co nejdříve to bude možné.

S ohledem na skutečnost, že mnohdy potřebujeme uchovávat určité údaje pro účely vedení záznamů a/nebo k dokončení transakcí, které byly započaty před podáním žádosti o změnu nebo odstranění (např. při nákupu nebo rezervaci nebo při účasti v reklamní akci se může stát, že budete moci změnit nebo odstranit poskytnuté osobní údaje až po dokončení nákupu, rezervace nebo reklamní akce). Je možné, že v našich databázích a jiných záznamech zůstanou zbytkové údaje, které nebudou odstraněny. Kromě toho u některých údajů Vám nemusí být umožněna kontrola z důvodů právních, bezpečnostních nebo jiných.

CO JSOU ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tato stránka popisuje způsoby, jakými webová stránka nakládá s osobními údaji svých návštěvníků.
Toto oznámení se vydává v souladu s čl. 13 legislativního nařízení č. 196/2003 – Kodexu ochrany osobních údajů pro ty, kteří jsou ve spojení s webovými službami společnosti MV CONSULT s.r.o., a je přístupné elektronicky na adrese: www.mv-consult.cz

Informace jsou poskytovány pouze webové stránce www.mv-consult.cz společnosti správce a nikoli jiným webovým stránkám, které uživatel může navštívit prostřednictvím odkazů.

Toto prohlášení odpovídá normám Evropského společenství, respektive doporučení č. 2/2001, které evropské orgány pro ochranu osobních údajů, sjednoceny v pracovní skupině založené podle článku 29 směrnice č. 95/46/ES, přijaly dne 17. května 2001, aby stanovily určité minimální požadavky na shromažďování osobních údajů on-line a zejména způsoby, časové parametry a povahu informací, které správci údajů musí poskytnout uživatelům, kteří přistupují na webové stránky, nezávisle na účelech takového spojení.

„SPRÁVCE“ ÚDAJŮ
V souladu s článkem 28 legislativního nařízení č. 196/2003 je správcem údajů společnost MV CONSULT s.r.o. se sídlem na adrese V Dolinách 457/1a, 109 00 Praha 10, IČ 28461649

„ZPRACOVATEL“ ÚDAJŮ
V souladu s článkem 29 legislativního nařízení č. 196/2003 je zpracovatelem údajů společnost MV CONSULT s.r.o.

MÍSTO ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
Web hostují stroje, které provozuje externí firma, avšak zprávy jsou zasílány správci údajů za účelem odpovídání na žádosti uživatelů a zajištění jejich požadavků.
Zpracovávání související s webovými službami této stránky se tedy odehrává v prostorách správce a externích zpracovatelů v relevantních prostorách.
Žádné údaje z webové služby nejsou sdělovány ani jednou z těchto dvou společností třetím stranám, pokud to není relevantní pro účel zpracovávání nebo to neukládá zákon či nařízení.

ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
Osobní údaje poskytnuté uživateli dobrovolně a volitelně zasíláním žádostí o informace nebo žádostí o zaměstnání zasláním životopisů v elektronické podobě jsou používány výhradně za účelem poskytnutí služby nebo požadavků a nejsou prozrazovány třetím stranám, pokud není zveřejnění vyžadováno zákonem nebo není relevantní a nezbytné pro vyhovění žádostem.
Zejména osobní údaje dobrovolně poskytnuté stranami dotčenými zpracováváním budou shromažďovány a zpracovávány, a to i elektronicky, přímo a/nebo prostřednictvím pověřených třetích stran (společnost poskytující e-mailové služby, hostingová společnost webové stránky) pro následující účely:
z důvodu zajištění souladu s platnými administrativními, účetními a daňovými povinnostmi a právními předpisy;
poskytování odpovědí týkajících se našich služeb;
registrace k odběru novinek pro získání pravidelných obchodních nebo reklamních sdělení;
posuzování životopisů, které mohou být přijaty z důvodu kompatibility s jakýmikoliv vnitřními požadavky;
pro jednání správce u soudu nebo v předběžných fázích, které mohou vést k právním krokům proti zneužitím vyplývajících z nezákonného používání webové stránky nebo souvisejících služeb uživatelem;
pro statistické účely v anonymní podobě (posouzení počtu návštěv, atd.).

OBCHODNÍ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU
Společnost MV CONSULT s.r.o. si vyhrazuje možnost zasílání reklamních a obchodních e-mailů v souladu s čl. 130 odstavce 4 legislativního nařízení č. 196/2003:
„pokud v souvislosti s prodejem zboží nebo služby správce údajů použije e-mailovou adresu zákazníka, stejná adresa může být použita pro zasílání obchodních a reklamních materiálů bez předchozího souhlasu za předpokladu, že je zákazník řádně informován při každém zaslání reklamních a marketingových materiálů a může snadno a bez potíží uplatnit právo na ukončení tohoto zpracovávání.“
V takovém případě po obdržení první reklamní zprávy bude moci subjekt údajů zrušit svůj odběr hotelového zpravodaje s novinkami jednoduše kliknutím.
Odesílání těchto zpráv je svěřeno třetí straně, poskytovateli e-mailových služeb.

SDĚLOVÁNÍ A ŠÍŘENÍ ÚDAJŮ
S osobními údaji shromážděnými z příslušného webu mohou nakládat pouze osoby oficiálně jmenované a vyškolené v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti osobních údajů.
Sdělování osobních údajů subjektu údajů se může vztahovat k:
Organizacím nebo veřejným úřadům na základě zákonných a/nebo smluvních povinností; externím zpracovatelům jakožto společnostem nebo konzultantům, kteří jménem správce vykonávají činnost pro řádné fungování stránky a správu stejným způsobem získaných informací;
Poštovní policii pro určení, zda by jakákoliv činnost mohla poškodit web společnosti;
Zaměstnancům nebo společnostem poskytujícím služby, když je sdělení nezbytné, aby dotyčná osoba mohla využít našich služeb.
Osobní údaje nebudou zpřístupněny.

NAVIGAČNÍ ÚDAJE
Během svého běžného provozu softwarové aplikace, které jsou určeny pro provoz tohoto webu, získávají některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitní v běžném IP protokolu internetové komunikace.
Ačkoli nejsou shromažďovány, aby byly přiřazeny přímo k subjektům údajů, ze své povahy a skrze zpracovávání a následné korelace s údaji, které mají třetí strany (poskytovatelé), mohou tyto informace umožnit identifikaci uživatelů.
Tato kategorie údajů zahrnuje IP adresy či doménová jména počítačů používaných uživateli k připojení k webu, datum a čas požadavku, URI (jednotný identifikátor zdroje) požadovaných zdrojů, velikost souborů získaných v odpovědi ze serveru, digitální kód označující stav odpovědi ze serveru (ok, chyba, atd.) a další parametry týkající se operačního systému a prostředí počítače.
Tyto údaje slouží pouze k získání anonymní statistické informace o používání webu a ke kontrole, zda web funguje správně; jsou odstraněny ihned po zpracování.
Tento web může zpřístupnit osobní údaje, které, je-li požadováno v souladu se zákonem, mohou být sděleny soudním orgánům pro účely obrany státu nebo prevence, odhalování a potlačování kriminality, slouží k zajištění ochrany osobních údajů subjektů údajů, které využívají online služeb na webu, pro případná obranná vyšetřování v souladu se zákonem č. 397 ze dne 7. prosince 2000, nebo v každém případě pro prosazování nebo hájení oprávněného práva a zájmu správce u soudu a stále v souladu se zásadami relevantnosti a přiměřenosti s ohledem na účel zpracovávání.

NEPOVINNÁ POVAHA POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ
Pokud není uvedeno jinak, jde-li o navigační údaje, uživatel může volně poskytovat osobní údaje pro vytvoření online registrace.
Zlepšení procesu on-line registrace předpokládá souhlas subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů dle zásad zpracování osobních údajů této webové stránky.
Možné získání jiných osobních údajů skrze specializované formuláře (např. nahrávka ve zpravodaji) vyžaduje, aby si subjekt údajů byl vysloveně vědom této informace jakožto udělení oprávnění pro zpracování svých osobních údajů.
Neposkytnutí osobních informací poskytnutých webovou stránkou může znemožnit vyhovění žádosti.
Odesílání dobrovolných, jednoznačných a nepovinných e-mailů na adresy uvedené na těchto stránkách znamená následné získání adresy odesílatele, což je nezbytné k vyřízení žádosti, a zároveň jakýchkoliv jiných osobních údajů obsažených ve zprávě.

METODY ZPRACOVÁVÁNÍ
Osobní údaje jsou zpracovávány v papírové podobě a/nebo automatizovanými nástroji pro dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které byly shromážděny.
Dodržují se zvláštní bezpečnostní opatření, aby se předešlo ztrátě údajů, zneužití, nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu.

ÚDAJE DOBROVOLNĚ POSKYTNUTÉ UŽIVATELEM
Odesílání dobrovolných, jednoznačných a nepovinných e-mailů na adresy uvedené na těchto stránkách má za následek získání adresy odesílatele, což je nezbytné k vyřízení žádosti, a zároveň jakýchkoliv jiných osobních údajů obsažených ve zprávě.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Subjekty údajů mají právo, a to kdykoli, získat potvrzení o existenci nebo neexistenci dotyčných údajů a mají právo být informováni o jeho obsahu a původu, ověřit jeho správnost nebo požádat o jeho začlenění, aktualizaci nebo opravu (čl. 7 legislativního nařízení č. 196/2003).
V souladu se stejným článkem mají subjekty údajů právo požadovat odstranění, změnu do anonymní podoby či zablokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem a v každém případě odmítnout jejich zpracování na základě legitimních důvodů.
Žádosti musí být zaslány společnosti MV CONSULT s.r.o., správci osobních údajů.
Níže jsou uvedena práva subjektu údajů v plném znění.
Čl. 7 – Právo na přístup k osobním údajům a další práva
Subjekt údajů má právo získat potvrzení o existenci nebo o neexistenci jakýchkoliv osobních údajů, které se ho týkají, přestože zatím nebyly zaznamenány, a má právo na to, aby mu byly sděleny srozumitelnou formou.
2. Subjekt údajů má právo získat následující informace:
a) zdroj osobních údajů;
b) účely a způsoby zpracovávání;
c) logika aplikovaná při zpracovávání pomocí elektronických nástrojů
d) údaje o totožnosti správce, zpracovatelů a ustanoveného zástupce ve smyslu článku 5 odstavce 2;
e) o stranách a kategoriích stran, kterým mohou být osobní údaje sdělovány nebo které je mohou zjistit jakožto jmenovaní zástupci na území státu nebo manažeři či zaměstnanci.
3. Subjekt údajů má právo na následující:
a) aktualizaci, úpravu nebo, v případě zájmu, integraci údajů;
b) odstranění, anonymizaci nebo zablokování údajů zpracovaných protiprávně, včetně údajů, které nemusí být uchovány pro účely, pro které byly shromážděny nebo následně zpracovány;
c) potvrzení, že úkony uvedené v bodech a) a b) byly oznámeny, a to i pokud jde o jejich obsah, osobám, kterým byly údaje sděleny nebo šířeny, s výjimkou případů, kdy je takové plnění nemožné nebo má za následek využití zdrojů, které jsou očividně neúměrné chráněnému právu.
Subjekt údajů má právo vznést obecnou nebo dílčí námitku:
a) na základě legitimních důvodů proti zpracovávání osobních údajů o své osobě, a to i pokud je to relevantní pro účely, pro které byly shromážděny;
b) proti zpracovávání osobních údajů, které se ho týkají, za účelem zasílání reklamních materiálů, přímého prodeje, provádění průzkumu trhu nebo obchodní komunikace.

 

Soubory cookie

POUŽÍVAJÍ WEBOVÉ STRÁNKY SOUBORY COOKIES A CO TYTO SOUBORY PŘEDSTAVUJÍ?

Máme možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda.

Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel webu na našich Webových stránkách prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení.

Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookie může později číst a používat pouze server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů.

Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a naše Webové stránky nemohou znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám nesdělil. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být informace obdržené ze souborů cookie a jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými od uživatele jiným způsobem.

Proč se soubory cookies používají?

Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby. Cookies a podobné technologie používáme také pro zjišťování počtu návštěvníků a ve statistickém monitorování pro měření efektivity reklamy. Např. u marketingových e-mailů a letáků můžeme zjistit, které zprávy byly otevřeny a na jejich základě sledovat např. posun z internetového obchodu. Ke zlepšení využitelnosti našich Webových stránek provádíme krátkodobé studie, ve kterých můžeme ukládat data pohybů myši uživatele a návštěvy specifických stránek.

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak společnost MV CONSULT s.r.o. se sídlem V Dolinách 457/1a, Praha 10 – Dolní Měcholupy, PSČ 109 00, IČ 28461649 používá a chrání veškeré informace, které jsou společnosti MV CONSULT s.r.o. předávány používáním této webové stránky. MV CONSULT s.r.o. se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude použita pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních dat. MV CONSULT s.r.o. může tyto zásady čas od času změnit aktualizací této strany. Občas byste tuto stranu měli zkontrolovat, abyste se ujistili, že Vám případné změny vyhovují. Tyto zásady jsou platné od 1. 6. 2018.

Správcem údajů je společnost MV CONSULT s.r.o. se sídlem V Dolinách 457/1a, Praha 10 – Dolní Měcholupy, PSČ 109 00, IČ 28461649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 143220.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen "Zákon”), se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme, nebo pravděpodobně máme.

CO SHROMAŽĎUJEME

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

a) Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním formuláře na stránkách www.mv-consult.cz (dále jen "Webové stránky”)

b) Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznam o této korespondenci.

c) Podrobné informace o Vašich návštěvách Webových stránek a o zdrojích, ke kterým jste se připojili.

Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím Webových stránek.

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:

a) Jméno/Příjmení

b) Adresa trvalého bydliště, město, PSČ/ korespondenční adresa

c) Emailová adresa

d) Mobilní telefonní číslo, pracovní telefonní číslo

e) Heslo pro komunikaci

f) Způsob úhrady, bankovní spojení

g) Další informace týkající se Vaší identifikace

h) Informace poskytnuté v jakémkoli poli "volný text" na Webových stránkách (tj. prázdná místa, kam můžete libovolně vkládat komentáře)

Tento seznam není vyčerpávající a může být aktualizován.

 


 

KDE UKLÁDÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje, které jsme získali prostřednictvím Webových stránek, jsou směrovány do jednoho nebo více IT systémů. Zde jsou uloženy a použity za účelem (např.) zpracování Vašeho požadavku na informaci tak, abyste na Váš dotaz obdrželi řádnou odpověď a informace o našich produktech, za účelem uzavření smlouvy (přijetí a vyřízení Vaší objednávky produktů).

Vaše osobní údaje mohou být uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Poskytnutím svých osobních údajů s tímto převodem, uložením nebo zpracováním vyjadřujete souhlas. Pro zajištění bezpečného zpracování Vašich dat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů využíváme veškerá možná k tomu nezbytná opatření.

Souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou systematicky spravovány automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

 


 

K ČEMU NÁM SLOUŽÍ ZÍSKANÉ INFORMACE

a) Zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek pro Vás

b) Zajištění plnění smlouvy

c) Interní vedení záznamů

d) Poskytnutí informace, produktu nebo služby podle Vašeho požadavku nebo poskytnutí takových informací a služeb, u kterých předpokládáme, že by Vás mohly zajímat, včetně oběhu marketingových materiálů použitím emailové adresy, kterou jste nám poskytli.

e) Občasný kontakt s Vámi za účelem průzkumu trhu

f) Zasílání přímého marketingu elektronickou cestou (emailem nebo SMS) o produktech a službách (pouze tehdy, budeme-li mít od Vás příslušný souhlas)

g) Oznámení o změnách našich služeb

 


 

PŘÍMÝ MARKETING

U každého souboru Vašich osobních informací na Webových stránkách si vzájemně vyjasníme, zda Vaše data mohou být použita pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás požádáme o souhlas k jeho odběru, nebo Vám umožníme se z jeho odběru odhlásit.

Jste-li naším klientem a v minulosti jste se zúčastnili našich akcí, případně využili námi poskytované služby, můžeme Vám zasílat nabídky na adresu poštovní i emailovou z právního titulu tzv. oprávněný zájem. Pokud naše nabídky již nebudete chtít dostávat, sdělte nám to prosím na tel. čísle 603463151. Odhlásit se z odběru novinek emailem můžete přes odkaz v kterémkoliv newsletteru.

Pokud se u nás registrujete k odběru novinek nebo si zřídíte klientský účet, aniž byste se účastnili našich akcí, můžeme Vás přímým marketingem kontaktovat pouze tehdy, dáte-li nám k tomu svůj souhlas.

Budeme Vás kontaktovat elektronickou cestou (e-mailem) nebo telefonicky ohledně informací, které jste si vyžádali a ohledně informací s podobným předmětem, který byl uveden ve Vašem požadavku nebo byl předmětem Vašeho předchozího kontaktu u nás. Pokud si nepřejete, abychom tímto způsobem použili Vaše údaje, můžete na formuláři, kterým sbíráme Vaše osobní údaje, označit příslušné pole.

 


 

DOBA SPRAVOVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje, které zpracováváme v souvislosti s Vaší registrací (smlouvou), budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle obecně závazných právních předpisů (10 let plynoucích např. ze zákona o účetnictví, DPH, atd.)

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat nejdéle do odvolání Vašeho souhlasu pro tento účel zpracování.

 


 

BEZPEČNOST

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme. Souhlasíte s tím, že údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky a pomocí automatických prostředků. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech.

 


 

POSKYTOVÁNÍ VAŠICH DAT

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. poskytovatelé IT hostingu a údržby, společnostem, které pro nás vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů, se kterými máme uzavřenu odpovídající smlouvu, (toto není konečný seznam). Vaše osobní údaje můžeme též předat stranám, pro které od Vás dostaneme souhlas k předání těchto Vašich údajů.

Můžeme také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti.

 


 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Níže Vás informujeme o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a to konkrétně o:

a) Právu přístupu ke svým osobním údajům, požadovat výpis.
Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

b) Právu na opravu osobních údajů
Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

c) Právu na výmaz (tzv. "právem být zapomenut")
Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

d) Právu na omezení zpracování svých osobních údajů
Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

e) Právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace klienta
Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

f) Právu na přenositelnost údajů
Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu. Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát.

g) Právu svůj souhlas kdykoliv odvolat
To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

g) Podat námitku proti automatizovanému rozhodování
Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

h) Právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz
V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my, nebo námi pověřené třetí osoby provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete po nás požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Souhlas můžete odvolat na info@mv-consult.cz nebo písmeně na adrese MV CONSULT s.r.o., V Dolinách 457/1a, 109 00 Praha 10, případně telefonicky na tel. čísle 603 463 151. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 


 

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naše Webové stránky opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních dat. Měli byste být opatrní a najít si prohlášení o ochraně osobních dat platné pro dané webové stránky.